Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Suomen urheilukaupan ammattimedia

Tietosuojaseloste

Tietosuojadirektiivin (GDPR) 95/46/EY 29 artiklan mukainen informaatioseloste

YouSport Finland:n asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

YouSport Finland, Y-tunnus: 1059783-2
Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki
Puhelin: 045 2565 135
E-mail: toimitus@yousport.fi

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

toimitus@yousport.fi

 1. Rekisterin nimi

YouSport Finland:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

YouSport Finland on strateginen viestintätoimisto. Keräämme CRM-rekisteriin yritysasiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, markkinoinnissa, sähköisissä suoramarkkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Voimme lähettää myös asiakkuuteen tai ammattiin perustuen sähköisiä markkinointiviestejä. Yrityksien edustajille lähettämissämme uutiskirjeissä on aina peruuttamismahdollisuus.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

 1. Henkilötietojen kerääminen

Asiakashenkilötietoja voimme kerätä julkisista lähteistä, yritysten verkkosivuilta ja kaupparekisteristä sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelinkeskusteluissa.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, työnimike, työsähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekisteri voi sisältää muita tietoja siitä yrityksestä ja tehtävästä, jossa henkilö toimii. Tällaisia tietoja voivat olla yrityksen nimi, puhelinnumero, yritys- ja yhteisötunnus ja osoitetiedot, tiedot yhteydenotoista ja muut muistiinpanot. Yritysasiakastiedot tallennetaan CRM-järjestelmään.

 1. Kerättyjen henkilötietojen säilyttäminen

Asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet CRM-järjestelmän ja uutiskirjejärjestelmän ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät rekisteritiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla ja rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan YouSport Finland:in työntekijät. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 1. Henkilötietojen vastaanottajat

YouSport Finland siirtää asiakasrekisteriin rekisteröityjen henkilötietoja CRM-, tapahtuma- ja uutiskirjejärjestelmätoimittajilleen, jotka käsittelevät henkilötietoja YouSport Finland:in toimeksiannosta ja lukuun.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä yrityksen ulkopuolisille alihankkijayrityksille, jotka sijaitsevat myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa. Nämä yritykset käsitelevät henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi CRM- ja uutiskirjepalveluita. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S.  -Privacy Shield järjestelyllä.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, siirtää reksiterissä olevat tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että YouSport Finland ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.